Collega Anna van der Horst is Summa Cum Laude gepromoveerd!

Wij zijn zo trots op onze collega Anna van der Horst; fijne collega en deskundige vraagbaak. In korte tijd heeft zij, naast haar drukke werk bij eelloo, samen met haar man gewoon even de verbouwing van hun nieuwe huis geregeld, heeft zij gewoon even een kindje gekregen, is zij gewoon even gepromoveerd, en dat gewoon even Summa Cum Laude! Als iemand aan de titel van haar proefschrift recht doet, dan is het Anna  zelf wel: Ready for the Change. Lees hier het interview met dr. Anna van der Horst.

Jouw promotieonderzoek gaat over het versterken van pro-actief loopbaangedrag en het voorbereiden op veranderingen in werk. Wat is de aanleiding geweest van jouw onderzoek?

Toen ik Arbeids- en Organisatiepsychologie studeerde wilde ik selectiepsycholoog worden. Bij PWC kreeg ik de kans om onderzoek te doen naar het optimaliseren van de selectie van multiculturele sollicitanten. Daar is eigenlijk mijn liefde ontstaan voor het doen van onderzoek, in combinatie met mijn werk.

Bij eelloo hebben we een hele onderzoeksafdeling. Aanvankelijk was dit met name gericht op het ontwikkelen van goede tests. Maar mijn fascinatie betrof steeds meer het proactieve loopbaangedrag van mensen en de factoren die daaraan ten grondslag liggen. Wanneer komen mensen in beweging? Hoe worden mensen de baas over hun eigen loopbaan? Hoe kun je als organisatie daarbij faciliteren?

Hierover heb ik gesproken met mijn professor aan de Universiteit van Amsterdam en mijn collega’s bij eelloo. Tijdens die gesprekken ontstond het idee dat er een soort APK zou moeten komen waarmee mensen hun toekomstbestendigheid op de arbeidsmarkt kunnen checken en inzicht kunnen krijgen in hoe ze die kunnen verbeteren. Daarnaast zagen we een grote behoefte bij organisaties aan schaalbare interventies waarmee je veel mensen tegelijk kunt helpen om zich voor te bereiden op veranderingen in hun loopbaan.  Deze gesprekken hebben de basis gelegd voor mijn onderzoek.

Bij eelloo hadden we al interventies lopen die goed pasten binnen het framework van mijn onderzoek. Mijn werk en mijn onderzoek lagen daardoor in elkaars verlengde en hebben elkaar zelfs versterkt.

Kun je iets meer vertellen over je onderzoek?

Uit onderzoek is gebleken dat proactief loopbaangedrag bij mensen er voor zorgt dat ze beter om kunnen gaan met veranderingen in hun werk, beter (passend) werk vinden en meer loopbaansucces hebben. De mate waarin je proactief loopbaangedrag vertoont wordt beïnvloed door je ‘adaptieve eigenschappen’ (hoe gemakkelijk kun je je van nature aanpassen?) en je ‘adaptieve vaardigheden’ (wat heb je nodig - wat moet je kunnen - om je aan te kunnen passen?). Die vaardigheden zijn mooi te vatten in de 4 C’s: controle, curiosity, concern en confidence. Deze eigenschappen en vaardigheden leiden tot het gedrag dat nodig is om goed met transities om te gaan. Voorbeelden daarvan zijn: zelf beslissingen nemen over de richting van je loopbaan, actief zoeken naar wat je zelf te bieden hebt en welke kansen er zijn op de arbeidsmarkt, vooruit plannen, doelen stellen en geloof hebben in eigen kunnen met betrekking tot je huidige werk en het vinden van ander werk.

In mijn onderzoek staan een paar zaken centraal. Ik wilde nagaan of interventies proactief loopbaangedrag positief konden beïnvloeden (kunnen mensen dit leren?), of deze interventies schaalbaar zijn (kunnen interventies gemakkelijk op grote schaal worden toegepast?) en of ze voor diverse doelgroepen kunnen worden toegepast (wat is het effect bij verschillende leeftijdsgroepen, kunnen ervaren mensen die al veel hebben geïnvesteerd in hun loopbaan de vaardigheden leren om veranderingen naar hun hand te zetten?).

De interventies bestaan zowel uit een online als offline component. We weten al langer dat één op één coaching vaak effectief is. Maar daarmee is het niet mogelijk om iedereen te helpen. Online interventies (ik heb gekozen voor een ePortfolio) blijken de meest efficiënte vorm van loopbaanbegeleiding te zijn. Maar juist de combinatie van online met offline interventies (begeleiding in de vorm van bijvoorbeeld een groepsevenement of workshop) maken de interventies het meest effectief.

Mijn onderzoek bestaat eigenlijk uit meerdere onderzoeken, waarbij verschillende varianten van interventies (mate van intensiviteit) en doelgroepen (startende studenten en ervaren werknemers) onder de loep zijn gelegd. Zo heb ik bijvoorbeeld de relatie tussen leeftijd, adaptieve eigenschappen en proactief loopbaangedrag onderzocht. Ik ben best grondig te werk gegaan, waardoor we nu op basis van de resultaten gefundeerde uitspraken kunnen doen.

Wat zijn de meest opvallende uitkomsten?

Mijn onderzoek heeft een aantal zaken aangetoond. Gebleken is dat het inderdaad mogelijk is om schaalbare interventies aan te bieden die werknemers ondersteunen bij het ontwikkelen van proactief loopbaangedrag en het succesvol vormgeven van hun loopbaan. Ik ben heel bij met deze mooie uitkomst, zeker ook vanwege de praktische implicaties. Daarnaast zat ik in een redelijk uitzonderlijke positie dat ik ook de effecten na een periode van 6 maanden kon meten. Niet alleen bleek proactief loopbaangedrag aan te leren te zijn, maar het bleek ook dat mensen na de interventie beter passend werk vonden en meer tevreden waren over hun nieuwe werk dan mensen die niet aan de interventie hadden deelgenomen. De interventie zorgt dus voor een betere match tussen mensen en werk en het positieve effect ervan is op de lange termijn zichtbaar.

Ook het onderzoek naar leeftijdseffecten leverde interessante uitkomsten op. Persoonlijke eigenschappen die mensen flexibel maken lijken namelijk van groter belang dan hoe oud iemand is, als het gaat om succesvol omgaan met veranderingen in werk. Ik licht het graag even toe.

Voor de een blijkt het veel gemakkelijker om proactief loopbaangedrag te laten zien, dan voor de ander. Maar oudere medewerkers laten veelal minder proactief loopbaangedrag zien dan jongere medewerkers, terwijl het juist gedurende alle loopbaanfases van belang is om proactief te blijven.

Bepaalde adaptieve eigenschappen hangen positief samen met proactief loopbaangedrag; Een sterke interne locus of control (succes en falen toeschrijven aan het eigen handelen), een nieuwsgierige houding en een algemeen geloof in eigen kunnen. Mensen die over deze eigenschappen beschikken gaan dus succesvoller om met nieuwe omstandigheden in hun werk dan anderen. Uit mijn onderzoek blijkt dat het positieve effect van deze eigenschappen veel groter is dan het negatieve effect van leeftijd.

Voor organisaties zijn de resultaten een belangrijke boodschap. Het  is belangrijk om een werkomgeving te bieden die adaptieve eigenschappen stimuleert gedurende alle loopbaanfases. Creëer dus een omgeving waarin mensen hun interne locus of control kunnen ontwikkelen, bevorder een open houding en houdt nieuwsgierigheid levendig. Laat mensen (blijven) ontdekken wat ze kunnen en waar ze warm voor lopen in plaats van te focussen op wat ze niet kunnen. Vaak wordt er nu vooral vanuit functies en kaders gedacht, waar mensen zich naar moeten voegen. Dat betekent eigenlijk per definitie een beknotting van de mogelijkheden. Een gemiste kans in deze veranderende tijden. Draai het perspectief dus om en denk meer vanuit alle talenten die in je organisatie aanwezig zijn en wat voor mensen zelf interessant en uitdagend werk is

Dat de onderzochte schaalbare interventies effectief zijn, is natuurlijk een heel positieve uitkomst. Het betekent dat organisaties en onderwijsinstellingen effectief het proactief loopbaangedrag van mensen kunnen stimuleren en faciliteren op een wijze die vrij gemakkelijk te implementeren is. Wij hebben als eelloo inmiddels de nodige ervaring en zien dat het zowel bij grote als kleine en zowel bij commerciële als publieke organisaties een positief effect heeft.

Je bent ‘Summa cum laude’ gepromoveerd! Kun je aangeven waarom deze excellente aanduiding is gegeven?

Waar ik de aanduiding exact aan heb verdiend durf ik niet te zeggen. Maar een aantal factoren zal een rol hebben gespeeld. Zo is het onderwerp van mijn onderzoek relevant. Ontwikkelingen gaan enorm snel en de toekomst van werk is lastig te voorspellen. Proactief loopbaangedrag is daarom essentiëler dan ooit. Dat besef dringt door en we zien nu een duidelijk merkbare behoefte aan interventies die kunnen helpen bij het stimuleren van proactief loopbaangedrag. Daarnaast is het vaak lastig om het effect van interventies op de lange termijn te meten. Dat is hier wel gelukt. Ik denk dat in mijn onderzoek juist de mix is gewaardeerd tussen gedegen wetenschappelijke onderzoek en theoretisch onderbouwing enerzijds en praktische implicaties en toepassingen anderzijds. Daarnaast onderschrijft de publicatie van de artikelen uit het proefschrift de relevantie en wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek.

Wat volgt, nu je promotie is afgerond?

De verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktische toepassingen is heel waardevol gebleken. Het mooie is dat ik de resultaten van mijn onderzoek nu dus kan doorvertalen naar de praktijk. Dat resulteert in mooie interventies en zinvolle stappen die we met, en bij organisaties zetten. Ik blijf samenwerken met de Justus Liebig University. We zijn momenteel druk bezig met het opzetten van nieuwe onderzoeken. Ik zou me graag verder willen verdiepen in de rol die identiteit speelt bij het bepalen van passende loopbaanstappen. Ik denk dat het voor mensen steeds complexer wordt om een duidelijk beeld te vormen van wie ze precies zijn en waar ze aan willen bijdragen. Dat wordt een grote uitdaging voor de nieuwe generatie en voor organisaties die een aantrekkelijke werkgever willen zijn. Het lijkt me heel interresant om uit te zoeken hoe we mensen kunnen helpen zelf meer richting te bepalen in hun werk aan de hand van hun persoonlijke verhaal. Ik hoef me voorlopig dus echt nog niet te vervelen. En wat de toekomst verder brengt? Dat moet nog blijken. Maar zoals gezegd, we zijn Ready for the Change. En dat blijkt best handig te zijn…

Wil je een download van de samenvatting van het proefschrift, of wil je het volledige proefschrift ontvangen? Stuur even een berichtje aan support@eelloo.nl. We sturen het je graag toe.

1 gedachte over “Collega Anna van der Horst is Summa Cum Laude gepromoveerd!

  1. […] Voor meer informatie over het onderzoek van Anna van der Horst, klik hier. […]

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven